اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5ef6660b-78aa-4368-9ae2-5e36a3cd9bb3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2818406e-e125-499f-8d74-0826002cd457

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=442bffe3-5490-44f8-af36-b1d7d8e3cba1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b53a7d7e-0b6e-4ea6-b969-c77fd9b9e7fb

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e060b177-cdc3-4fe9-97e3-762cec4b0237

Affiliation مرکز

Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 

مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران