اخبار دانشگاهی
برگزاری کلاس تئوری و عملی Real time -PCR

1399/6/10 دوشنبه

کلاس تئوری و عملی تکنیک مولکولی Real time –PCR گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه با تدرس جناب آقای دکتر علیزاده عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی پزشکی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی با حضور دانشجویان دوره ارشد و دکترا در مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی در تاریخ 4/6/99 از ساعت 8 الی 2 برگزار شد.

نسخه قابل چاپ