اخبار دانشگاهی
برگزاری جلسه اعضای داخلی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

1399/5/19 يكشنبه

جلسه کارکنان داخلی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی با حضور ریاست، معاون پژوهشی  و کارشناسان مرکز در تاریخ  99/05/13 برگزار شد. در این جلسه در مورد برگزاری کارگاه های مختلف و تهیه لوازم مورد نیاز مرکز، همچنین جذب دانشجویان از سایر دانشگاه ها بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید.

نسخه قابل چاپ