معاون مرکز


نام و نام خانوادگی: صفرعلی علیزاده کوشکوهی
رشته تحصیلی: استاد یار، باکتری شناسی پزشکی 
مدرک تحصیلی: استادیار، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی 
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: s.alizadeh@qums.ac.ir
تلفن تماس:  02833790622         داخلی: 5092
آدرس: قزوین، مینودر، بیمارستان ولایت، مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی


CV