اعضای شورای پژوهشی
 
   نام اعضا مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک رزومه
معصومه اصلانی مهر دانشیار دکترای تخصصی میکروب شناسی
maslanimehr@qums.ac.ir
CV
بهزاد بیژنی دانشیار متخصص بیماری های عفونی
bbizhani@qums.ac.ir
CV
صفرعلی  علیزاده استادیار دکترای تخصصی میکروب شناسی
s.alizadeh@qums.ac.ir
CV
فرشاد فروغی مقدم استادیار دکترای تخصصی ایمنی شناسی
f.foroghi@qums.ac.ir
CV
فائزه محمدی استادیار دکترای تخصصی قارچ شناسی
f.mohammadi@qums.ac.ir
CV
رزاق محمودی
استاد
دکترای تخصصی  بهداشت و ایمنی مواد غذایی
r.mahmodi@qums.ac.ir
CV
سید محمود امین مرعشی دانشیار دکترای تخصصی میکروب شناسی
m.marashi@qums.ac.ir 
CV

الهام حاجی علیلو
استادیار دکترای تخصصی انگل شناسی e.hajialilo@qums.ac.ir CV

فرهاد نیکخواهی
استادیار دکترای تخصصی باکتری شناسی f.nikkhahi@qums.ac.ir CV
امیر جوادی استادیار انفورماتیک پزشکی
گروه پزشکی اجتماعی
ajavadi@qums.ac.ir CV
علیرضا فراست استادیار  زیست فناوری پزشکی a.farasat@qums.ac.ir CV
رسول صمیمی

استاد یار

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

rsamimi@qums.ac.ir CV
حسین احمدپور یزدی

استاد یار

دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی h.a.yazdi@gmail.com CV
سپیده حاجیان استاد یار دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه (بالغین) hajian@qums.ac.ir cv
علی اکبر کرمی استاد یار دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی aakarami@qums.ac.ir cv