کارکنان
 
نام و نام خانوادگی:  خدیجه آذر هوش
سمت: کارشناس مسئول مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی: 
میکروب شناسی
شرح وظایف:
کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس داخلی و مستقیم
:

 02833790620-  داخلی: 5092

شاخص های اختصاصی کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز تحقیقات میکروب

 
نام و نام خانوادگی: سمانه روحی 
سمت: کارشناس مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی پژوهشی
رشته تحصیلی:
باکتری شناسی پزشکی 
شرح وظایف:
کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس داخلی و مستقیم
:

 02833790620-  داخلی: 5092

شاخص های اختصاصی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات میکروب