معرفی کتاب
                                                                                                                                                                                                                                                                       

   میانبر الگوریتم باکتری شناسی​           میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد                                       

اصول میکروب شناسی پزشکی 2E                 کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی              

مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه