نوپا

MOH Resources (سامانه های وزارت بهداشت)

MOH Resources
نام سامانه URL Address Name

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران

/http://research.ac.ir

MOH  Resources

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت

http://news.research.ac.ir

 
MOH News

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

/http://www.inlm.ir

Iran National library of medicine

سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی

/http://ppc.research.ac.ir

MOH Anti-plagiarism paper check

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌ها

http://books.research.ac.ir

MOH Books Publishing System

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

/http://isid.research.ac.ir

MOH Iranian Scientometric Information Database

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

http://blacklist.research.ac.ir

MOH Journals Black List

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

http://journals.research.ac.ir

MOH Journals Database

سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی

http://idml.research.ac.ir

MOH Journals Database

سامانه منبع یاب

http://rsf.research.ac.ir
 

MOH Resource Finder

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی

/http://thesis.research.ac.ir

MOH Thesis Database

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی

http://usid.research.ac.ir
 

MOH Universities Scientometric Information Database