پرسشهاي متداول
روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات میکروب شناسی به چه صورت می باشد؟
  • 1397/5/22 دوشنبه
    روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات میکروب شناسی به چه صورت می باشد؟
  آزمایشگاه مرکز تحقیقات دارای چه دستگاه هایی می باشد؟
 نحوه افیلیشن نویسی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی به چه صورت است؟