ماموریت مرکز

ماموریت مرکز

  • جلب همکاری اعضای مرکز جهت فعالیت پژوهشی در مرکز

  • پشتیبانی چاپ مقالات

  • ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در مرکز

  • انجام آزمایشات تخصصی در زمینه تشخیص بیماریهای عفونی و مقاومت میکروبی

  • برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در زمینه بیماری های عفونی، مقاومت میکروبی و تکنیک های نوین آزمایشگاهی

  • پشتیبانی ارائه چکیده مقالات در سمینارهای علمی

  • ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در مرکز

  • پشتیبانی تدوین و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی

  • تسریع در روند تصویب طرح های تحقیقاتی

  • به روزرسانی اخبار و صفحات پورتال و نظارت بر صفحات پورتال مرکز تحقیقات میکروب شناسی