برگزاری کارگاه و همایش

عنوان کارگاه‌ها و همایش‌های برگزار  شده:

-برگزاری کارگاه آموزش اصول اعتباربخشی در آزمایشگاه های مراکز تحقیقات در تاریخ 15 مرداد ماه 1398