معرفی

مرکز تحقیقات میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرداد ماه سال 1395، موافقت اصولی تأسیس خود را از وزارت بهداشت دریافت کرده است و دفتر آن در مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین، مستقر است.  

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعلام کرد که «مرکز تحقیقات میکروب شناسی» در این دانشگاه، به عنوان هفتمین مرکز تحقیقاتی آن، مجوز تأسیس اصولی گرفت.

این مرکز با هدف توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه میکروب شناسی و مقاومت های میکروبی تأسیس شده است.