اولویت های تحقیقاتی

گرایش پژوهشی:

انجام  کلیه پژوهش های مرتبط با علم میکروب شناسی بالینی

اولویت پژوهشی:

-شناسایی وضعیت بیماری های عفونی میکروبی

-ارتقا سطح آگاهی عمومی در پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی میکروبی

-تمرکز بر تحقیقات پایه و بالینی در خصوص تشخیص بیماری های عفونی میکروبی در منطقه

-توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم به کارگیری مقاومت میکروبی

-آگاهی از وضعیت کنونی مقاومت های میکروبی در استان قزوین

-شناخت و پیشگیری از عوامل مؤثر بر روند افزایش مقاومت های میکروبی

-انجام پژوهش های کاربردی و تدوین برنامه جامع به منظور ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش

-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاله ها و مدارک مربوطه و انتشار یافته های علمی

-تربیت نیروی انسانی محقق و ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین

-کاهش هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی

-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران