رئیس مرکز


 

 
نام و نام خانوادگی: رزاق محمودی
رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی 
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی، استاد 
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: r.mahmodi@qums.ac.ir
تلفن تماس:  02833790622         داخلی: 5092
آدرس: قزوین، مینودر، بیمارستان ولایت، مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی


CV