اعضای مؤسس

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی

دکتر تقی ناصرپور فریور
cv
PhD میکرب شناسی استاد نیمه وقت

دکتر امیر پیمانی

cv
PhD باکتری شناسی دانشیار نیمه وقت

دکتر اکبر میرصالحیان

cv
PhD میکروب شناسی استاد نیمه وقت

دکتر بهزاد بیژنی

cv
متخصص عفونی دانشیار تمام وقت

دکتر رزاق محمودی

cv
PhD بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشیار تمام وقت

اصغر کاربرو

 
اپیدمیولوژی مربی تمام وقت