اعضای مؤسس

تصاویر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی و


دکتر سید محمود امین مرعشی
CV

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

استاد

نیمه وقت


دکتر امیر پیمانی
CV

دکترای باکتری شناسی پزشکی

استاد

نیمه وقت


دکتر اکبر میرصالحیان
CV

دکترای تخصصی میکروب شناسی

استاد

نیمه وقت


دکتر بهزاد بیژنی
CV

متخصص عفونی

دانشیار

تمام وقت


دکتر رزاق محمودی
CV

دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

استاد

تمام وقت


اصغر کاربرو
CV

 

 کارشناس ارشداپیدمیولوژی

مربی

تمام وقت