طرح های اتمام یافته
طرح های تحقیقاتی هیئت علمی اتمام یافته 
سال 1396:

 

نام طرح

مجریان

ارزیابی کارایی فایل دستی و فایل روتاری Race در آماده سازی کانال ریشه های مولرهای شیری: مطالعه in vivo

دکتر آنیتا ابراهیمی، دکتر امیر پیمانی

بررسی حضور ژن های کد کننده بتالاکتاماز های وسیط الطیف تیپ های (GES-1, VEB-1 ,PER-1, OXA) در ایزوله های  کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

دکتر امیر پیمانی