اعضای شورای پژوهشی
 
   نام اعضا مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک رزومه
معصومه اصلانی مهر استادیار دکترای تخصصی میکروب شناسی
maslanimehr@qums.ac.ir
 
CV
بهزاد بیژنی دانشیار متخصص بیماری های عفونی
bbizhani@qums.ac.ir
 
CV
صفرعلی  علیزاده استادیار دکترای تخصصی میکروب شناسی
s.alizadeh@qums.ac.ir
 
CV
فرشاد فروغی مقدم استادیار دکترای تخصصی ایمنی شناسی
f.foroghi@qums.ac.ir
 
CV
فائزه محمدی استادیار دکترای تخصصی قارچ شناسی
f.mohammadi@qums.ac.ir
 
CV
رزاق محمودی
دانشیار
 
دکترای تخصصی  بهداشت و ایمنی مواد غذایی
r.mahmodi@qums.ac.ir
 
CV
سید محمود امین مرعشی استادیار دکترای تخصصی میکروب شناسی

 
CV
الهام حاجی علیلو