کارکنان
 

نام و نام خانوادگی:  
خدیجه آذر هوش
سمت: کارشناس مسئول مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی:
میکروب شناسی
شرح وظایف:
کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی و مستقیم
:
750

نام و نام خانوادگی:
 سونا سبحانی
سمت:
کارشناس مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
میکروب شناسی پزشکی
شرح وظایف:
کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک :
sonasobhani@yahoo.com
شماره تماس داخلی :
750