Gel doc
E-Box - Gel Documentation Imaging
 

Name set : Gel Documentation

Model : E-Box

Company : Vilber  / France


به عنوان یک سیستم مستند سازی ژل، سیستم تصویر ژل یا تصویرساز ژل شناخته شده، وسیله ایست که به طور گسترده در آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی برای تصویربرداری و مستندات از اسید نوکلئیک و پروتئین به حالت تعلیق در ژل پلی آکریل آمید یا آگارز استفاده می شود. این ژل به طور معمول با اتیدیوم بروماید یا فلوئورسانس های دیگر مانند سایبر گرین رنگ آمیزی می شود . به طور کلی، ژل داک شامل اشعه ماورای بنفش نور uv ، هود و یا یک تاریک خانه برای محافظت از منابع نور خارجی و محافظت از کاربر از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش، و یک دوربین CCD برای تصویر گرفتن می باشد.

اطلاعات بیشتر در 
/http://vilber.com/e-box