شاخص  hاولین بار توسط پزشکی به نام  Jorge E. Hirschبه عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص  Hirsch   یا عدد  Hirsch نیز نامیده می شود. تعریف شاخص h  یک پژوهشگر عبارت است از  h  تعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل بار استناد شده باشد. اگر  X مقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی nسال کار علمی، هر کدام حداقل  بار استناد دریافت کرده باشد،شاخص   h آن محقق دارای برابر  Xاست. یکی از معایب شاخص  h آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص   h ایشان ثابت باقی می ماند. پایگاه های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI: Web of Science، Scopusو Google Scholar می باشند.


منبع:
J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005

لطفا کلیک فرمایید:


نحوه محاسبه H-Index  در Scopus