دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فرهاد نیکخواهی

  • تحصيلات : دانشیار، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی
  • تخصص : دانشیار، استاد باکتری شناسی پزشکی

دکتر فرهاد نیکخواهی

  • پست الکترونیکی : f.nikkhahi@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0