انكوباتور محفظه عایق بندي شده اي است که براي نگهداري دما و رطوبت کنترل شده محیط، براي رشد میكروارگانیسم ها نیاز است. 

memmert-in110.jpg

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

لینک به سایت: https://www.memmert.com/products/incubators/incubator/IN110/

صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0