دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر معصومه اصلانی مهر

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : میکروب شناسی پزشکی

دکتر معصومه اصلانی مهر

 • پست الکترونیکی : maslanimehr@qums.ac.ir

دکتر بهزاد بیژنی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی پزشکی
 • تخصص : بیماریهای عفونی

دکتر بهزاد بیژنی

 • پست الکترونیکی : bbizhani@qums.ac.ir

دکتر ابوذر بابایی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : ویروس شناسی پزشکی

دکتر ابوذر بابایی

 • پست الکترونیکی : a.babaei@qums.ac.ir

دکتر فائزه محمدی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : قارچ شناسی پزشکی

دکتر فائزه محمدی

 • پست الکترونیکی : f.mohammadi@qums.ac.ir

دکتر رزاق محمودی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر رزاق محمودی

 • پست الکترونیکی : r.mahmodi@qums.ac.ir

دکتر سید محمود امین مرعشی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر سید محمود امین مرعشی

 • پست الکترونیکی : m.marashi@qums.ac.ir

دکتر الهام حاجی علیلو

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : انگل شناسی پزشکی

دکتر الهام حاجی علیلو

 • پست الکترونیکی : e.hajialilo@qums.ac.ir

دکتر فرهاد نیکخواهی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر فرهاد نیکخواهی

 • پست الکترونیکی : f.nikkhahi@qums.ac.ir

دکتر امیر جوادی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : انفورماتیک پزشکی

دکتر امیر جوادی

 • پست الکترونیکی : ajavadi@qums.ac.ir

دکتر علیرضا فراست

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : زیست فناوری پزشکی

دکتر علیرضا فراست

 • پست الکترونیکی : a.farasat@qums.ac.ir

دکتر رسول صمیمی

 • تحصيلات : دکترای فوق تخصص بالینی
 • تخصص : بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

دکتر رسول صمیمی

 • پست الکترونیکی : rsamimi@qums.ac.ir

دکتر فاطمه فردصانعی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر فاطمه فردصانعی

 • پست الکترونیکی : f.fardsanei@qums.ac.ir

دکتر پیمان حیدریان

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : انگل شناسی پزشکی

دکتر پیمان حیدریان

 • پست الکترونیکی : p.heydarian@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0