مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرداد ماه سال 1395 به ریاست جناب آقای دکتر امیر پیمانی به منظور گسترش پژوهش های مرتبط با علم میکروب شناسی بالینی و مقاومت های میکروبی موافقت اصولی تأسیس خود را از وزارت بهداشت دریافت کرده است.  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعلام کرد که «مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی» در این دانشگاه، به عنوان هفتمین مرکز تحقیقاتی آن، مجوز تأسیس اصولی گرفت. هدف از پژوهش های مورد تحقیق در این مرکز ارائه و گسترش پژوهش های کاربردی و تکنیکی و راه حل های مفید در حل مشکلات مرتبط با بیماری های میکروبی است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0