• انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
 • انجمن میکروب شناسی پزشکی
 • society.JPG
 • انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران
 • مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی


     


       6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0