دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر امیر پیمانی

 • تحصيلات : استاد علوم آزمایشگاهی
 • تخصص : فلوشیپ تخصصی علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

دکتر امیر پیمانی

 • پست الکترونیکی : researchcenter@qums.ac.ir

دکتر فرهاد نیکخواهی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر فرهاد نیکخواهی

 • پست الکترونیکی : f.nikkhahi@qums.ac.ir

دکتر بهزاد بیژنی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : متخصص عفونی

دکتر بهزاد بیژنی

 • پست الکترونیکی : researchcenter@qums.ac.ir

دکتر سید محمود امین مرعشی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر سید محمود امین مرعشی

 • پست الکترونیکی : researchcenter@qums.ac.ir

دکتر رزاق محمودی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر رزاق محمودی

 • پست الکترونیکی : researchcenter@qums.ac.ir

دکتر احد علیزاده

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : آمار زیستی و بهداشتی

دکتر احد علیزاده

 • پست الکترونیکی : researchcenter@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0