تاریخ درج فرم:  
  اطلاعات شخصی
  شغل:  
  جنسیت:  
  سن:  
  تحصیلات:  
  تعداد دفعات مراجعه براي دريافت خدمت در سال اخير :   
  براي دريافت چه خدمتي مراجعه نموده ايد؟ 
  نام بخش مورد نظر را انتخاب کنيد:   
  نام فرايند مورد نظر را درج نماييد :   
  شفافیت فرآیندی
     نحوه ي اطلاع رساني درباره مراحل انجام کار :  
   نحوه ي اطلاع رساني درباره مدارک مورد نياز براي ارائه خدمات :  
    انجام کار براساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي:  
  پاسخگویی و مسئولیت پذیری
    نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه :   
     به موقع بودن و شفاف بودن :  
  تسلط بر فرايند 
  دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نياز به دوباره کاري نباشد :  
    نظام مند بودن فرايند 
   تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت :   
  تعهد و پايبندي به زمان ارائه خدمت در فرم رسيد خدمت :   
  ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت :   
    نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امکانات براي دريافت خدمت :  
  دريافت يکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونيکي يا حضوري در هنگام مراجعه :  
    ارائه اطلاعات تکراري ( کپي شناسنامه، کارت ملي، ارائه چندباره اطلاعات)  به واحدهاي مختلف :  
     احساس نياز به سفارش و توصيه براي دريافت خدمت :  
    کليت فرايند
   احساس رضايت از کل خدمت دريافت شده :  
    ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه ارائه خدمات :   
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0