آدرس: قزوین - مینودر -کوی الهیه - بلوار 22بهمن - بیمارستان ولایت - مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

شماره تماس بیمارستان: 02833790620-  داخلی: 5092

ایمیل آکادمیک مرکز: researchcenter@qums.ac.ir

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0