ارائه و توسعه خدمات مطلوب و کاربردی پژوهشی ،آموزشی و درمانی به تمامی ذینفعان مرتبط با علم میکروب شناسی در سراسر کشور در جهت حل مشکلات مرتبط با بیماری های عفونی میکروبی (پیشگیری، پایش و درمان)، مقاومت های دارویی مرتبط با میکروب ها و استفاده از فناوری های نوین در بحث پیشگیری (واکسیناسیون) و تشخیص این بیماری ها به ویژه بیماری های نوپدید و همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0