وابستگی سازمانی مرکز Affiliation  تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
 
Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran  
مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0