ماموریت  اصلی مرکز تحقیقات
تحقیق،آگاهی و ارائه گزارشات مبتنی بر بیماری های عفونی میکروبی و نوپدید و کنترل و مدیریت مقاومت های میکروبی و بررسی سیر آن در استان قزوین، استفاده از فناوری های نوین در جهت ارتقا روش های تشخیصی و واکسیناسیون بیماری ها و ارتقا سطح آگاهی عمومی در پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی میکروبی
 

  •     جلب همکاری اعضای مرکز جهت فعالیت پژوهشی در مرکز
  •     پشتیبانی چاپ مقالات
  •     ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در مرکز
  •     انجام آزمایشات تخصصی در زمینه تشخیص بیماریهای عفونی و مقاومت میکروبی
  •     برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در زمینه بیماری های عفونی، مقاومت میکروبی و تکنیک های نوین آزمایشگاهی
  •     پشتیبانی ارائه چکیده مقالات در سمینارهای علمی
  •     ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در مرکز
  •     پشتیبانی تدوین و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی
  •     تسریع در روند تصویب طرح های تحقیقاتی
  •     به روزرسانی اخبار و صفحات پورتال و نظارت بر صفحات پورتال مرکز تحقیقات میکروب شناسی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0