1.    تحقیقات پایه و بالینی در خصوص تشخیص، کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی میکروبی و نوپدید در منطقه
2.    شناسایی مکانیسم مقاومت های میکروبی و طراحی روش های جدید شناسایی فنوتیپ های مهم مقاومتی در استان قزوین
3.    استفاده از فناوری های نوین در بحث پیشگیری 
4.    راه اندازی مرکز مطالعات فاژدرمانی همراستا با کشورهای پیشرو در این زمینه در جهت کنترل عفونت های انسانی و دامی
 


 

1.       فضا و تجهیزات تخصصی مستقل مستقر در مرکز در راستای تحقیق، تشخیص و پیشگیری بیماری های عفونی و نوپدید 
2.      وجود محققین متخصص {اعضا هیات علمی مستقر ( علوم پایه و بالین) و کارشناسان متبحر} و دانشجویان دوره های تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری و تخصص پزشکی)
3.    توانایی برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مقدماتی و پیشرفته (تخصصی) برای جامعه هدف
 


 

1.    تشخیص ملکولی بیماری های عفونی به ویژه بیماری های نوپدید ویروسی به روش های  PCRو  Realtime-PCR
2.    انجام کشت سلول در تشخیص و تحقیق در حوزه بیماری های عفونی
3.    تشخیص میکروبی بیماری های باکتریایی ( هوازی و بی هوازی (انوکسیمات و ...)، انگلی (تک یاخته و کرم)، قارچ های پاتوژن و ویروسی
4.    تعیین تیپ های میکروبی در جهت شناسایی منابع عفونت های باکتریایی در حوزه عفونت های بیمارستانی با استفاده از تجهیزات تخصصی مستقر PFGE و ...
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0