دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فرهاد نیکخواهی

رئیس مرکز

  • تحصيلات : استادیار، دکترای تخصصی
  • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر فرهاد نیکخواهی

رئیس مرکز

  • پست الکترونیکی : f.nikkhahi@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0