دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر فرهاد نیکخواهی

  رئیس مرکز

  • تحصيلات : استادیار، دکترای تخصصی
  • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

  دکتر فرهاد نیکخواهی

  رئیس مرکز

  • تلفن : 02833790622
  • پست الکترونیکی : f.nikkhahi@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0