دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فاطمه فردصانعی

معاون علمی

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : باکتری شناسی پزشکی

دکتر فاطمه فردصانعی

معاون علمی

  • پست الکترونیکی : f.fardsanei@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0